• Quèl brùtt quarto dòra dopo la ficchèt…

  Che ìe sono addavèro un belluòmo, bèll’è  tùtt dùn bèzzo quèsto, vabbè…  non sì poteva negàre e fin guà abbiàme scopèrte l’aqua càld, ma appùndo perciò, ècche perchè pòi succièdono certe còs tutt’à mme… ma però fin’à stù pùndo quà nà cose del gènre ìo addavère non me lo sarei màie aspettate!

  Qualghe anno fà, diciàme circa 10 ànne fà… ma tànd che ce ne frèg à nùie, ère in giro per Venezzia cu nù pàre di combàri miei e ci stavàme sgranghièndo le gambe dopo una cena tutt’ inzième: “Leone, che àmma fà?!… Leone, che non àmma fà?!… Leone, addòve sciàme?!… Leone, addòve non sciàme?!…”, inzòmma, sti dùe dibusciàte quà che eran con me alla fìne non zapèvano mango loro che càzz volèvan dalla vita, e accssì fù che chiàne-chiàne mi stavano facendo avveramànde aggiràre i coglliòni a mè!

  Mò ìe mi domando e dìco, no?!… ma bbrùtt pederàste che non siète aldro, cò tutta stà fìga che cè in gìre quèsti pènzano soltàndo a rombere l’ chigghiùn à mè?… ma che càzze tenìte, le banàn all’ucchie?!… vabbè vàh, non ci perdiàme in ghiàcchiere e sciàme ‘nnànze;

  Mò siccome ci’avevàmo tutt’è trè da lavorare alla ràdie alla nòtte, e siccome non gi’avevamo neànghe molto tèmbo, alla fìne ci’ò detto a llòro: “hauè, allòre facciàme mò nà bella cosa: facciàm n’àldre due o tre gìre davàndi alla stanziòne e pò andiàmece a’rritirare vìste che dobbiàm lavoràre…và bùn o no?!…” e quegli poi pì e mi rispòsero: “Sìn Leòn, và bùn… và bùn… tànde che cazz ci stà in giro stasèr… non ci stà niènde, va bàne così!”

  Daltrònde che càzz màie potèvo pretendere apprèss a nà combagnìa de bambasciùn del gènre… era mèglie quindi ad andàrsne a’rritiràre e bbòna-nòtte!!

  Fù àccssì inzòmma che ci mettèmme allòr n’aldra vòlda a giràr davandi alla stanziòne: camìne e camìne, camìne e camìne, ecco che ad un gèrto pundo… “madòoonna mè!!”… vìdi davàndi a mè nà còsa da prèndre avveramènde u’infàrto…

  C’erane trè bbèll picciongèlle propio a pochi mèdri da noi, èrane da sole, giòvane, ridèvane e scherzàvane, tutt’è trè vestìte da tròie cò nu vestitìne microscòpiche… tùtt combletamènde scosciàte e cù nu bèll tacche 15 tutt’è trè!  …  e pòie la cosa stràna è che pròpie nessùn che lì cagàve a quèste quà: per non farvela àlla lunga inzòmma, io ci vìde addavère una bella occasiòn… di quèll che capitano poche vòlde nella vìta, e di s’curo non volèvo mìca lasciàrmele scappare.

  “Uagniùn… secondo me quèlle stanno cercànd nà bèlla porziòne d’cazz stasèr: lòre sò tre e tre sìmme pure nùie… mèh, dàmece da fàr quà che l’aque è vàsce, fòrz!!” spronàie all’àldre dùe sciaguràte che eran cò mme; e secondo vòi, chìdde dù scìime e rimbambìte che cazz me vànn a rispondere?!… “Leòn, ma tù ssì màtt? … Leòn ma che càzz dìsce!… Leòn ma stanòtt dobbiàme lavoràre… Leòn ma quèll non gè la dànn’à noi!… inzòmma, alla fìne tutte le scùse èrane bbòne pùre di non andare da quèlle perchè si cagàvane nelle mutànde: moràle della favola; alla fìne prèsi e lì mandài drìtt’à cagare a chìdd’e ddù pederàste e perciò mi fece avàndi io… solo còndro a tre, perchè ìe le pàll sott le tèng, àldro che chiàcchiere!

  Inzòmma mi fèci avàndi cò loro e senza probblèmi quèlle prèsro e facèmm amigìzzia: èran così bèlle, bbòne e simbàtiche… dùe erane mòre e una era invèce biònda, un vèro colpo di fortùne! Erane tùtt’e tre inglèse e volèvane andare a ballàr, si ridèva e si scherzàv tutt’ìnzième e mèndre camminavàm stù càzz de “tìkk & tàkk” che venìvan dai passi delle loro scarpe me facève fà nà màzz tòsta-tòsta àccssì… chittèmmùrt ma quànd’erano arrapàndi quèste quà!! …ìo vabbè che nella vita sò sèmbe stat abituate a frequendàre tande bèlle donne, ma comm’à queste quà addavèr che non le avève mai viste… madòonna mè!!

  Comùngue ben prèsto mi rendèssi anghe còndo che tutt’è tre inzième non le potève avere: sarèbb stàt avveramènde tropp bèll nà cosa del gènre ma la posta in giòche da giocàre era troppo àlda… “chi tròppe vuole nùlla strìnge” dìce ù provèrbie, perciò mò abbisognàva soltàndo capire su quàle buttàrsi che ci stàva di più. Dopo un bò di tèmbo allòra, non sapèndo bène chi cazz pundàre, decisi di buttàrm sulla biònda unbò perchè m’àttizzàv di cchiù, e un bò perchè mi sembràva quèll che alla fìne mi dàva più convidènza: e c’ssì fù che la prèsi e ci misi un bràccio sulla spàlla… lèi non dìsse nemmèno niènde perciò alla fine decìsi di lavoràrme quèlla là. Madòoo che condèndo che ero uagnùn, non sapèvo avveramènde angòra come andava a finire con guèlla però l’ecstasi era sàlìt pròpio alle stelle: la nòtte era angòra giovane e il bèllo doveva angòra accomingiàre… alla fàcc de chìdde ddù strùnz che se ne sòne voluti andàre, ad un  gèrto pùndo presi il telèfno, chiamài la redazziòne della radio e mi dètti subito ammalàte!

  Alla fìne prendèmm e endràmmo tutt’e tre nella discotèca, io bèll e abbracciàt alla biònda e le aldre dùe avandi a nòi: stàvane pròpio bèlle càriche e volevan subito andàre a ballare, ma io però a quèl pùndo ci disse alla biònda di aspettàre nù poco che prendiàme una cosa da bère: quèlla accettò e perciò ci fermàmm a parlare tètt-a-tètt; il mio scòpe ere invàtti quello di lavoràrmela pròpio bène-bène, e ù casìn della musica in bìsta di sicùre non sèmbre aiùta… mìca sò nato aière io!

  In guèl momèndo llà sfoderài cò lèi tùtt il mio fascino da vero uomo vissùte: l’esperiènza inzègna e io loggicamènde avève la situazziòne combletamènde immàno, lèi invèce, pùre che èra vestita da così da zòccola alla fìne dàva pròpio a vedère che era ingènua, e fù accssì che allòre ad un gèrto pùndo vìnzi ogni resistènza, la prèsi e me la pomiciàbb tutta sàna-sàna: oh, è vvère che ie stàvo pròpio arrapàt d’brùtt, ma pùre lèi però eh?!…. mìca schèrzàva; quèlla lìngua sùa prendèva e me la giràv in bòcca màngo  fòss nà lavatrìce alla cendrìfuga!

  Madòà cè bbèll làbbra carnòs che tenèv quèlla là, … e che vvù dìche a ffà! Dopo quàlghe minùt di pomiciàte mi prènde la màne e mi portava in bìsta, là immèzzo c’èran quèlle amighe sue di prima ma èra pùr ch’n-chìn àccussì di combàgni suòi, maschi e fèmmn: capìbb subite perciò che si trattàv de nà scolarèsche; “òu old ar iù?” me vènn da domandàre a lèi perchè ad un gèrto pùndo avvèramende che me stàve a preoccupàr di stà apprèss a nà criatùre; “tuènti tù” rispònne quella, spavàlda… “mèh.. mèh.. mèh!!” penzài tranguillizzàte, allòra pòzz andàre avàndi… e fù àccssì che ad un gèrto pùndo prendèmm’e ci sedèmmo su un divanètto e ricomingiàndo il discòrso che avevàm lasciàte in sospèse prìmme!

  Pommciàmm pròpio còmm’a le màtte e mèndre facevàmo stà còse, madòoo… prèsi e ci mettètte le màni a tùtt-vànn: màne sòtt’alla gonnètte, màne sòpr alle mènn, màn sopra àll còsc e pò drìtte dèndro àlle mutànde… penzàte che ci ficcàbb perfìne nù dìt ingùl e quèll che gemèva còmm’a nà càna ingalòre; nel frattèmbo poi gli amici suòi se ne accorsere e comingiàrno a fàr nù sàcche de fotografìe, ridènn pùr còmm alle rimbambìte! Andàmm avàndi così inzòmma pè nù bèll quàrte d’òre e pòco più: ìe stàv ormàie arrapàt còmm’a nù lùpe e lèi pèggio di me; non sapèvo còmm càzz fare per trombàrmela vìst che alla radio non la potève portàre, ma quèlla ad un gèrto pùndo mi prènde per mano e mi tìra apprèsso: “càm uìt mì!…”

  Me pòrt fuòri alla discotèche e pròpio apprèss c’ère il suo hotel. Endriàmo inzième, màngia sostanziòsa al portière che…. (‘ngùl all mùert sù!) all’inìzie non me volève fare endràre, e poi finalmènde prende e mi porta in camera sùa: praticamènde nà stanza cò 7-8 posti lètte; “quèsta non dorme quà da sòla” penzài, ma davère in quèl momèndo là non me fregàv niènde e di di nessùn! Ci mettèmm sul letto sùo e là fù che la prèse e la fèci nèra-nèra-nèra… trombàmm almèn trè o quàtt vòlde finghè e ad un cèrto pùndo comingiài a sendìrmi avveramènde esaurìte: prèsi e rimmmàsi immobile dalla stanghèzza, rimmàsi sotto la copèrta e non mi mòssi più fin quàsi a pigghià sònno; stàv così bène e beàt, bèll e soddisfàtt… finacchè ad un gèrto pùndo prendo mi sèndo tozzolàre la spalla. Alzo la tèsta e chi mi vède difrònde?!… LA TICCER…. cò n’àldr stùnz apprìss;

  “uòt èll ar iù duing ìer?” ….madòoonn uagniùn, in quèl momèndo addavèr che me sò cacàt sòtt… “…dù iù nòo àu òld scì is?!” … “giàst iù èv tù minùts tu gò, uèn aill càm bèk, if iùll bì stìll ìr, aill còll de pòlis!” …fùron le uldime parole della TICCER; quella si allondanò ed iè prèndo tutta la roba mìe e me ne scàppe per le scàl angòra tùtt nudo!

  Mi vestìvo poi scàla-scàla, pèzz pe pèzz, riesco a finìre e me ne vàdo co la còda frale gàmbe: madòoon cè ffigùr d’mmèrd… ma mèno màle pùr còmm è andàt: e chissà quèlla quànd càzz di anni avèv avveramènde; col sènne de poi, ìe diche che quèlla c’aveva sì e nò 17 ànne… ma ìe che cazz ne potèv sapè?!… Auzz!!

   

   

   


  Leone Di Lernia ha scritto anche:   • CCSP
   • CCSP

   • 12 Maggio 2014 at 10:16

   “òu old ar iù?” “tuènti tù” :))

   Grande Leone! :clap
   L’ho lette tutto d’un fiate e sto pure imparande il tuo dialetto!

      1 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 12:34

   CCSP,

   …ma tu allòre ài capìt che quèlla là mi à près per il cul’a mme?
   Prìmm mi dice che tiène “tueènti tù” e pòie non èr ver perchè ère più giovane: se quèlla sère mi arrestàvn sarèbbe stàt addavèro da ridere!
   gràzzie uagliò…. sei un grànde anghe tu! :doubleup

      1 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 12:39

   Comùngue se quella sère invece di andarmene con guèlla me ne andàve cò nà puttàn avrei pùr sparagnàte: per potèr endràre in quell’hotel là, qùell pederàst del portière s’è prèso la bellèzze di 150 Eure di màngia… ingùl all mùrt sùe!… tùtt di medicìne se le deve prèndere!!!

      2 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 12:42

   Ma però madòoonn che chiavàte che mi sòn fàtt cò quèlla, almèn per quèsto ne è vàlse la pèna avveramènde.

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 12:52

   Per quèll’occasiòn là ò scrìtt pùre nà canzòne

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 12:55

   …ecchèccazz però, perchè non sì vède il video mò?!… boh?
   Vabbè, allòr vi metto il lìng della canzone:
   http://www.youtube.com/watch?v=b0pr2szIXFE

      0 Mi Piace


   • dragodoro
   • dragodoro

   • 12 Maggio 2014 at 13:06

   …” mo’, c bella storia Lione! Mocc a te…azz, ma piaciut propr!
   Almen iun ca scriv com mang! E c cazz!
   Mocc’ie’ chiu’ tardd iapr n’altr treddi’,ca m piace propr c cos dic!

   Mo’ ie’ tard,sciam a mangia’,ca s no la cer s strusc,e la prgssion no camin…
   A proposito d prgssion…si scout a vde’ Santa Nicol a Bar? S cercat la grazie?

   Me’…famm sci ….ue’ mangia’ c me? Ma vin do che t dog nu bell piatt di rchietted & cimdrap,e pur na’ bella damigiana d 5 l’iter di Praimativ d Manduria…statte buen e mang acchian acchian…ancor t strafuchisc….c sintim……

      1 Mi Piace


    • Leone Di Lernia
    • Leone Di Lernia

    • 12 Maggio 2014 at 21:56

    @dragodoro, bèll la stòria mè…eh?!
    e tièn pure presènde che è nà storia tutta vèra, nòne chiàcchier vacànd…
    Uagliò, ìe a Sanda Nicòle ci vàdo sembre tutti lì ànne, ma però ìe a differènze delli altre non gi chièdo mai niènde a lùi… vàdo, li accèndo un geròtto, lascio una offertìne, poi ci fàcce nù rosàrie e me ne vàdo a godèrme la fèsta a lungomàr a mangià e bbèv comm’a nù pùrc: dùe-tre bèll càrte de inghiemrìdd bollènde e tre-quàtte bìrre perròne ghiacciàte …alla fàcc dèll strùnz!
    Ie ci tèngo avveramènde a quèst tradizziòne quà, tàndo è vero che ci ò fàtte pùre nà canzòne… la vuè sendì?
    Eccòle:
    http://www.youtube.com/watch?v=fO8Se0KOY78

       1 Mi Piace  • :dreaming Addù sì chiavàt’ Leò, cu la càp dint’ à lù mùr? :)) :)) :))

      1 Mi Piace


    • Leone Di Lernia
    • Leone Di Lernia

    • 12 Maggio 2014 at 22:23

    @LittlesTrhùnz, nòn fìgghie… sò chiavàt cù càzz ìnd’ò picciòngìn!
    Cièh… sì ggelùs percàs?! ;-)

       2 Mi Piace  • Mmocca a soreta, e tu pecchè non ge l’ai misa alla ticcer, che qilla era zoccola assai :)) Bravo Leone, quande vote me so capitat do strunz che dicevano no no, e dovev far tutto da so’lo, moccaechibbemurt, e o portier a esagerat nu pochett, 150 eur chilu strunzill, è semb meggh che la zoccola di strad, e pur u dit ingùl ci ha mess in discoteca, dovevate andare indau cess a consumare sorta de tremoun :-)

      1 Mi Piace


    • Leone Di Lernia
    • Leone Di Lernia

    • 12 Maggio 2014 at 22:18

    Uè epidùre, mèh!… se dève dìrti pròpie la verità mi ài levàte le paròle di bòcca: avveramènde che a quèlla TICCER ìe ce l’avèssi àmmenàt volendièri-volendièri nà bèlla bòtte pùr a’llèi… ma però che vuò fà, purdròppe l’ò ingondràta in un brùtte momèndo e pòie ère pùr ingazzàta à morìre… e ppò parlàmmece chiàre: dòpp che me sò chiavàte la scolarètte 3-4-5 vòlde ma che càzz me mettèv a chiavà pùr’à quèlla… ma vaffàngùl pùr tu, vàh!
    Poscrìttùm: quèlla sèr llà nel bàgne della discotèche non si riuscìve a ffà màngo nà sànda pisciàte per quànda gènde cèra… pènza un bò se andavàm per chiavàr laddèndro… ssèee, bonanòtt all s’natùr!!

       1 Mi Piace


   • dragodoro
   • dragodoro

   • 12 Maggio 2014 at 19:27

   ………..

      2 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 22:27

   dragodoro,

   @dragodòre… quèlla fòte llà l’ò fàtta alla fèst di carnvàl quànn facèv la quìnda alimèndàr… te piàsce ù costùm?

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 12 Maggio 2014 at 23:06

   dragodoro,

   bèll avvèramènd sò nù piàtt d’recchiètèdd e cìm d’ràp…. e trè-quàtt b’cchiìr dè vìn tùst!
   Ma però pùre nù bèll piàtt de bbràsciòl non u’ mìtt?!…

      0 Mi Piace


   • dragodoro
   • dragodoro

   • 13 Maggio 2014 at 7:44

   ……….

      0 Mi Piace


   • pv1
   • gt1

   • 13 Maggio 2014 at 10:43

   Ciao Leone d’Isernia.
   Ti voglio chiedere un consiglio.
   Faccio una premessa:
   Sono stanco degli fkk, sempre più rumenizzati e vorrei dedicarmi per un po’ al
   “Corteggiamento di signorine e signore finalizzato, oltre che al piacere della frequentazione delle suddette, anche ad una eventuale esperienza di intimità sessuale, vuoi occasionale ma anche ripetuta”. Alcuni utilizzano il termine “free” per descrivere con una sola parola quello che io ho detto nelle precedenti 5 righe ma io aborrisco (qui sul MULTIBLOG) l’uso di termini così ordinari, oserei dire quasi volgari.
   Insomma, per farla breve, vorrei dedicarmi un po’ al free e, sulle orme di Oscar, vorrei prepararmi per la CAMPAGNA DI RUSSIA.
   Dopo aver fatto questa necessaria premessa mi permetto di chiedere a te, che mi sembri un assai esperto glottologo, dov’e’ una buona scuola di lingua russa in Italia?

      0 Mi Piace


   • Zest
   • Zest

   • 13 Maggio 2014 at 14:46

   @Leone Di Lernia

   tu sei uomo di mondo oltre che di fascino che lo sappiamo quante donne ti sei trombato nella tua carriera, farebbe piacere se raccontassi altre storie piacevoli, che seguiamo “amorevolmente” (cit) tu sei uno dei pochi qua dentro che tromba aggratis avveramente e io ci credo !! bravo Zio Leone :-)

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 16:36

   Zest,

   @Zest… aggratìss nù pàr d’ pàll!!
   e i 150 Eure di màngia che ò pagàte a cùdd ricchòn dù portinàie addò le mìtt??
   Comuùngue non dì preoccupàr, ne ò di stòrie da caccondàre agli amìce comm’à te quàssopre ;-)

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 16:40

   gt1,

   @gt1 (…e che ssì Sciùmakèrr percàs?…)
   appùndo, se vùoi imbàrare ù rùsse la rispòsta te la sei dàta già da sòle: pìglie ù trattòr e vài in cambàgna…

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 16:45

   …e pòi ricòrdate che se vuòi trombàr frii còlle fèmmene ti puòi imbaràre pùre tùtt le lìngue che vuòie, ma se non giài carìsme è mèglie che t’attàcchi ò tràmm!

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 17:08

   Facciàm nà bèlla cosa allòre mò, vìst che quà sìte tùtt na màsse d’ disperàt mò ve lo dò io un buòn gonzìglio: sì avveramènde volète trombàr frii allòr lassàte pèrd le fèmmene dell èst: rumèn, rùss e viòle… pecchè quèll zòccl vànn cercànn sèmb l’ssold, e ammenàteve invèce dippiù sùll fèmmene anglosàsse: inglèse, amerecàn, aostraliàn, canadèss e combagnìa bèlle… pùre còlle turìste sudamèrcàn avrète pùr nà bbona sciànz se ci provàt cò’llòre, ma però se àbitane già in Itàlie stàt alla làrghe pècchè sicùramènd s’hanno mondàt la càp…

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 17:13

   …ècco, e mò ìe ve lo dètto che còsa dovete fàre per trombàr frii, pò facìt còmm càzz volète!

      0 Mi Piace


   • dragodoro
   • dragodoro

   • 13 Maggio 2014 at 17:15

   Lione …. mo’ si ditt prop na cosa asatt…!…e voghie a parla’,frii e no frii! S no tin nu picc d carisme…no va’ da nisciuna van…!…ma po stu “carism” c ie’ na cos che s mang……???

      0 Mi Piace


   • Leone Di Lernia
   • Leone Di Lernia

   • 13 Maggio 2014 at 17:22

   dragodoro,

   dragodòre, …pè tànde cristiàn sòp alla fàcc dèlla tèrr sì che ù carìsme è nà còs che s’ mang!

      0 Mi Piace


    • dragodoro
    • dragodoro

    • 13 Maggio 2014 at 17:34

    …tin a rascion Lione! …Ma s disc pure che l’ trriss aprn l’ecchie pur a l murt! Comunq l femmn s pagn semb! Mo’ g accat nu vstit,mo’ g accat nu par d scarp,mo’ nu giuiell,…so semb tirris che s n vonn ! A stu pund…com s disc dall van nost ..” Tirris sop au bangon,e cazz ind au piccion”! E t alliv u pnzir!

       0 Mi Piace  Post a Comment!

  Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.